Αντωνοπούλου Α. Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων αστικών τόπων: μελέτη περίπτωσης: η παράκτια Ελευσίνα. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 36, p. 86–129, 2023. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1794. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1794. Acesso em: 15 απριλίου. 2024.