Γοσποδίνη Ά. Χωρικές πολιτικές για το σχεδιασμό, την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 10, p. 100–145, 2007. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.175. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/175. Acesso em: 15 απριλίου. 2024.