Μέλισσας Δ. Η διεμβόλιση του πυρήνα της κατοικίας από τη βραχυχρόνια μίσθωση. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 38, p. 11–28, 2023. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1685. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1685. Acesso em: 29 φεβρουαρίου. 2024.