Δαμανάκης Ε.; Γουργιώτης Α. Ζητήματα χωρικής διαχείρισης των προσφύγων: ευρήματα από Γερμανία και Ιταλία μετά το 2015. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 37, p. 94–123, 2023. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1641. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1641. Acesso em: 4 οκτωβρίου. 2023.