Καμινάρης Α. Τα επιχειρηματικά πάρκα εξυγίανσης ως εργαλείο για την οργάνωση των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων: η περίπτωση των Οινοφύτων και του Καλοχωρίου. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 38, p. 146–162, 2023. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1616. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1616. Acesso em: 20 ιουνίου. 2024.