Γεμενετζή Γ.; Πισσούριος Ι.; Λαϊνάς Ι. Ο χωρικός σχεδιασμός στο πλαίσιο της Οδηγίας Seveso ΙΙΙ: μια συγκριτική αποτίμηση εμπειριών σε Ελλάδα και Κύπρο. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 38, p. 29–63, 2023. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1615. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1615. Acesso em: 29 φεβρουαρίου. 2024.