Ντάφλου Α. Κοινωνική πολιτική και κοινωνική καινοτομία: o χώρος ως βάση για την κοινωνική καινοτομία. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 35, p. 95–121, 2022. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1598. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1598. Acesso em: 30 μαρτίου. 2023.