Ζεντέλης Π. Κατεχόμενη ακίνητη περιουσία του Δημοσίου: γεωγραφική απεικόνιση και κανόνες εκποίησης. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 7, p. 34–61, 2005. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2005.146. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/146. Acesso em: 21 φεβρουαρίου. 2024.