Πετράκος Γ. Περιφερειακές ανισότητες και περιφερειακή πολιτική στην Ελλάδα. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 4, p. 6–31, 2004. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2004.110. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/110. Acesso em: 26 φεβρουαρίου. 2024.