Καραχάλης Ν.-Γ. Η προσωρινή στέγαση σε κενά κτήρια και καταστήματα ως μέσο υποστήριξης της δημιουργικής οικονομίας: καλές πρακτικές από τις πόλεις του Urbact Refill. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 33, p. 116–136, 2021. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1062. Acesso em: 11 αυγούστου. 2022.