Πορτοκαλίδης Κ. Νέο θεσμικό πλαίσιο χωρικών ρυθμίσεων για τους ΟΤΑ: στρατηγικός σχεδιασμός και ζητήματα επικουρικότητας. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 33, p. 64–81, 2021. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1060. Acesso em: 11 αυγούστου. 2022.