Τριανταφυλλόπουλος Ν., & Γιαννιού Ά. (2023). Το ζήτημα της ενσωμάτωσης της πολιτικής για την ενέργεια στην πολιτική αστικών αναπλάσεων στην Ελλάδα. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (36), 63–85. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.981