Γοσποδίνη, Άσπα, & Μπεριάτος, Ηλίας. (2003). Η "κυριαρχία" της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του καινοτόμου σχεδιασμού στα αναδυόμενα "διεθνο-τοπικο-ποιημένα" αστικά τοπία: η περίπτωση της Αθήνας 2004. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (3), 72–97. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2003.98