Ρόντος Κ., Ναγόπουλος Ν., Πανάγος Ν., & Συρμαλή Μ.-Ε. (2021). Μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές στην Λέσβο: διερεύνηση της πρόσληψης του φαινομένου από τον τοπικό πληθυσμό. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (32), 133–155. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.865