Τραγάκη Α. (2021). Οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα των αλλοδαπών στην Ελλάδα: η περίπτωση της Αττικής. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (32), 113–132. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.864