Ντυκέν Μ.-Ν., Κακλαμάνη Σ., & Καρκάνης Δ. (2021). Η καθημερινή κινητικότητα των απασχολούμενων στην Ελλάδα και οι χωρικές διαφοροποιήσεις της έντασης του φαινομένου. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (32), 83–112. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.863