Αναστασίου Ε., & Ντυκέν Μ.-Ν. (2021). Ανάδειξη των ελκυστικών περιοχών της υπαίθρου ως προορισμών εγκατάστασης των Ελλήνων μετά το 2000. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (32), 29–58. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.861