Ασπρογέρακας Ε. (2022). Παράμετροι χωροταξικού σχεδιασμού για την υπεράκτια αιολική ενέργεια στην Ελλάδα . Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (34), 181–211. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.853