Τσιώτας, Δημήτριος, Γεράκη, Μάρθα, & Νιαβής, Σπύρος. (2019). Τα δίκτυα μεταφορών στην Ελλάδα και η σημασία τους για την οικονομική ανάπτυξη. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (28), 98–156. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2019.445