Πολύζος Σ. (2019). Θεωρητική ανάλυση της συμβολής των μεταφορικών υποδομών στην περιφερειακή ανάπτυξη. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (28), 14–39. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2019.442