Λαλένης, Κωνσταντίνος, & Βεζυριαννίδου, Σουλτάνα. (2020). Ο χωρικός σχεδιασμός και οι συναφείς απόπειρες θεσμικών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα την εποχή της οικονομικής κρίσης: αξιολόγηση αναγκαιότητας και αποτελεσμάτων. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (31), 94–118. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2020.43