Ασπρογέρακας Ε., & Καλλιώρας Δ. (2020). Χωρικός και αναπτυξιακός σχεδιασμός στην Ελλάδα: ζητήματα σύμπλεξης. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (31), 62–93. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2020.42