Στεφανή Φ., Τσιλιμίγκας Γ., & Γουργιώτης Α. (2016). Ζητήματα σύνταξης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (23), 135–150. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.371