Παπαθεοχάρη Θ., & Κοκκώσης Χ. (2016). Παρακολούθηση και αξιολόγηση σχεδίων θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (23), 108–134. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.370