Παπαγεωργίου Μ. (2016). Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός και θαλάσσιες χρήσεις: εννοιολογικά και θεωρητικά ζητήματα. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (23), 41–63. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.367