Σαράτσης Γ., & Πολύζος Σ. (2015). Τουριστική χωρητικότητα και κύκλος ζωής των τουριστικών περιοχών: η περίπτωση του Ν. Μαγνησίας. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (21), 82–106. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2015.358