Γουργιώτης Α. (2014). Η συμβολή του Συμβουλίου της Ευρώπης στο χωρικό σχεδιασμό και το τοπίο. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (19), 38–57. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2014.334