Ασπρογέρακας Ε. (2022). Ιεραρχία και αρχή της δεσμευτικότητας στο ελληνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (35), 73–94. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.270