Τσιώτας Δ., & Πολύζος Σ. (2012). Ανάλυση των περιφερειακών ανισοτήτων στα επίπεδα ανεργίας στην Ελλάδα με χρήση του δείκτη Theil. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (17), 64–81. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2012.258