Αναστασίου Γ. (2007). Συμπόσιο της Uddevalla. 12ο διεθνές Συμπόσιο της Uddevalla. Μπάρι, 11-13 Ιουνίου 2009. Η Γεωγραφία της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (11), 208–213. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.185