Πετράκος Γ. (2007). Αποτίμηση του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Θεσσαλίας, 2006-2008. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (11), 190–207. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.184