Σταμπουλής Γ. (2007). Πώς εμπεδώνεται η καινοτομική δραστηριότητα; Η ανάδυση των συστημάτων καινοτομίας στο χώρο. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (11), 168–189. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.183