Μαρκάτου Μ.-Ε., & Σκάγιαννης Π. (Παντελής). (2007). Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα: γεωγραφικά και τεχνολογικά πρότυπα. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (11), 134–167. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.182