Μπακούρος Ι. Λ., Γκιούρκα Π., & Φάλλας Γ. (2007). Τεχνολογική πλατφόρμα, τεχνολογική παρακολούθηση και τεχνολογική προοπτική διερεύνηση. εργαλεία καινοτομίας περιφερειακής ανάπτυξης: η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (11), 108–133. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.181