Αγγελάκης Α., & Γεωργαντάς Η. (2007). Περιφερειακοί καινοτομικοί σχηματισμοί και διεργασίες θεσμικής ολοκλήρωσης των δρώντων: quo vadis Creta?. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (11), 72–107. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.180