Αντωνοπούλου Α. (2023). Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων αστικών τόπων: μελέτη περίπτωσης: η παράκτια Ελευσίνα. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (36), 86–129. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1794