Γουργιώτης Α., Λεοντούδης Γ., & Λιούμης Δ. (2023). Μεθοδολογική προσέγγιση αξιολόγησης των κατευθύνσεων για τη διαχείριση του τοπίου στα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια της περιόδου 2017-2021. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (36), 5–41. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1793