Πετράκος Γ., & Παπαδούλης Α. (2007). Επιχειρηματικότητα και καινοτομία στην ελληνική περιφέρεια: μια εμπειρική διερεύνηση στη Θεσσαλία. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (11), 34–71. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.179