Γοσποδίνη, Άσπα, Μπεριάτος, Ηλίας, & Ράσκου, Ελένη. (2007). Διαχείριση αρχιτεκτονικής κληρονομιάς: η διαχρονική εξέλιξη των πολιτικών στην Ευρώπη και οι νέες προκλήσεις για την Ελλάδα. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (10), 146–173. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.176