Μέλισσας Δ. (2023). Η διεμβόλιση του πυρήνα της κατοικίας από τη βραχυχρόνια μίσθωση. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (38), 11–28. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1685