Δαμανάκης Ε., & Γουργιώτης Α. (2023). Ζητήματα χωρικής διαχείρισης των προσφύγων: ευρήματα από Γερμανία και Ιταλία μετά το 2015. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (37), 94–123. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1641