Καραγάνης Α., & Μιμής Ά. (2006). Εφαρμογή των πολλαπλασιαστικά σταθμισμένων διαγραμμάτων Voronoi στην ανάπτυξη του δικτύου τραπεζών. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (9), 104–121. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2006.164