Λαϊνάς Ι., & Γεμενετζή Γ. (2023). Σχεδιασμός των περιοχών Natura 2000 και χρήσεις γης: κρίσιμα ζητήματα με αφορμή τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (38), 64–94. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1635