Βεζυριαννίδου Σ. (2023). Η ρύθμιση της υπαίθρου στην Ελλάδα: από το ΠΔ της 23.10.28 στον Ν. 2508/97. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (38), 119–145. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1631