Καμινάρης Α. (2023). Τα επιχειρηματικά πάρκα εξυγίανσης ως εργαλείο για την οργάνωση των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων: η περίπτωση των Οινοφύτων και του Καλοχωρίου. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (38), 146–162. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1616