Γεμενετζή Γ., Πισσούριος Ι., & Λαϊνάς Ι. (2023). Ο χωρικός σχεδιασμός στο πλαίσιο της Οδηγίας Seveso ΙΙΙ: μια συγκριτική αποτίμηση εμπειριών σε Ελλάδα και Κύπρο. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (38), 29–63. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1615