Λινάκη Ε., & Σερράος Κ. (2022). Πρόταση δημιουργίας ενός πολυκριτηριακού συστήματος καταγραφής και αξιολόγησης των υλικών και αύλων πολιτιστικών πόρων ενός τόπου: η περίπτωση της Άνω Σύρου. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (35), 122–156. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1599