Ντάφλου Α. (2022). Κοινωνική πολιτική και κοινωνική καινοτομία: o χώρος ως βάση για την κοινωνική καινοτομία. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (35), 95–121. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1598