Πρέζα Ε., & Ασπρογέρακας Ε. (2022). Η ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 2014-2020: η περίπτωση της Ελλάδας. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (35), 5–41. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1596