Στεφανή Φ., & Τσιλιμίγκας Γ. (2023). Το τοπίο στον χωροταξικό σχεδιασμό: κριτική αξιολόγηση της αντιμετώπισης των υποβαθμισμένων τοπίων του νησιωτικού ελληνικού χώρου στον περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (36), 42–62. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1595